najwyższy czas na profesjonalne doradztwo prawne

Prawo nieruchomości i inwestycji

            Kluczowym elementem działalności kancelarii są jednakże spory cywilne wynikające z umów – zobowiązania kontraktowe. W tym zakresie wytaczane są przez nas powództwa o zapłatę za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, pomoc prawna klientów w związku z koniecznością uchylenia się od skutków prawnych oświadczeń woli składanych pod wpływem chociażby błędu, doradztwo prawne w zakresie odstąpienia od umowy i możliwości jej wypowiedzenia, a także roszczeń z tytułu umowy przedwstępnej i związanych z kontraktami kar umownych. 

            Zobowiązania kontraktowe o najwyższej dla naszych klientów wadze to zobowiązania i związane z nim bezpośrednio zagadnienia dotyczące nieruchomości oraz inwestycji budowlanych. W tym zakresie nasza kancelaria zajmuje się roszczeniami wynikającymi z umów sprzedaży i wynajmu mieszkań, domów, działek, lokali użytkowych. Zapewniamy naszym klientom obsługę prawną realizowanych transakcji w zakresie nieruchomości. Udzielamy porad niezbędnych dla zrealizowania najbardziej korzystnych transakcji, gwarantujących bezpieczeństwo prawne. Sprawy procesowe z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych rozpatrywane są zarówno przez sądy powszechne, jak i przez organy administracji publicznej i sądy administracyjne – w tym zakresie zapewniamy reprezentację naszym klientom. Z naszego doświadczenia wynika, że tematyka dotycząca nieruchomości jest bardzo różnorodna – stąd prowadzone przez nas sprawy są rozpatrywane w sądach w trybie procesowym i nieprocesowym. Do zagadnień związanych z nieruchomościami rozstrzyganych przez sądy powszechne w trybie procesowym, w których mamy doświadczenie w ich prowadzeniu należą roszczenia z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości, roszczenia związane z wykonywaniem umów przeniesienia własności lub prawa użytkowania wieczystego, w tym roszczenia wynikające z umów przedwstępnych sprzedaży czy umów zobowiązujących sprzedaży, roszczenia związane z wykonywaniem umów o roboty budowlane, powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Ponadto w trybie nieprocesowym skutecznie działamy imieniem naszych klientów w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności nieruchomości czy ustanowienie służebności gruntowych.

            Nieobca nam jest również procedura administracyjna, zaś w tym zakresie występujemy przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w zleconych nam sprawach z zakresu uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, postępowań budowlanych, w tym związanych z wydawaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie w zakresie przeprowadzenia zmiany sposobu korzystania z nieruchomości, podziałów i scalenia nieruchomości, wywłaszczania nieruchomości czy udziału w kosztach budowy infrastruktury technicznej a także postępowań związanych z ewidencją gruntów, budynków i lokali.

Kancelaria Adwokacka Dr Piotr Sołhaj

Kraków

31-540 Kraków
ul. Rzeźnicza 9 (na parterze)
tel.12/422-91-02, 784 427 922
e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl
Pn. i Śr. od 16 do 18

Wieliczka

32-020 Wieliczka

pl. Kościuszki 2 ("Różowa Kamienica")

tel.: 537 030 874

e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl

Wt. i Czw. od 16.00 do 18.00

Zaproponuj spotkanie