najwyższy czas na profesjonalne doradztwo prawne

Prawo Cywilne

Prawo Cywilne umowy i odszkodowania

            Prawo spadkowe to jedynie jedna z gałęzi prawa cywilnego w której kancelaria adwokacka ma duże doświadczenie. Odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego wynika albo z umowy albo z czynu niedozwolonego. W każdym z tych wypadków moja kancelaria adwokacka wykazała się skutecznością w szczególności w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, wynikających właśnie z czynów niedozwolonych. Czynem niedozwolonym, z którego wynikła szkoda, jest najczęściej czyn przestępny – dlatego też wiedza z zakresu prawa karnego oraz umiejętne połączenie zarówno instrumentów jakie oferuje prawo karne z tymi, na gruncie prawa cywilnego gwarantuje sukces moich klientów.

Moja kancelaria zajmuje się także sprawami dotyczącymi szkód wyrządzonych w wypadku komunikacyjnym. Prowadzimy postępowania przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym, które uchylają się lub odmawiają wypłacenia odszkodowania satysfakcjonującego poszkodowanych. Towarzystwa ubezpieczeniowe niejednokrotnie żądają bezpodstawnie zwrotu wypłaconego odszkodowania (regresu) – z naruszeniem przepisów prawa, wykorzystując niewiedzę i nieświadomość osób, które szkodę wyrządziły nieumyślnie. W dzisiejszych realiach, każdy, kto jest posiadaczem samochodu ponosi odpowiedzialność nawet wówczas, gdy faktycznie zawinił inny uczestnik ruchu drogowego. Szczególnie bolesne są sytuacje, gdy dochodzone roszczenia mają związek ze śmiercią pieszego lub pasażera pojazdu – albo trwałym kalectwem. W takich sprawach, by uzyskać odszkodowanie wystarczy wykazać związek przyczynowy pomiędzy ruchem pojazdu a śmiercią człowieka, nawet jeżeli nie można dopatrzeć się winy po stronie kierowcy, będzie on obciążony obowiązkiem naprawienia szkody, czy to przez zapłatę lub płacenie renty. Poza roszczeniem odszkodowawczym nie można również zapominać o prawie do żądania naprawienia krzywdy w postaci zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe. Odróżnienie odpowiedzialności ponoszonej na zasadzie ryzyka i winy to klucz do prawnej oceny i podstawy do skutecznej walki przeciwko ubezpieczycielowi.

W sprawach majątkowych związanych z dochodzeniem odszkodowania z tytułu czynu niedozwolonego szkoda jest rozumiana jako pogorszenie sytuacji poszkodowanego (pokrzywdzonego) w stosunku do sytuacji bezpośrednio poprzedzającej zdarzenie wywołujące szkodę. Naprawienie szkody polega zatem na tym, że sprawca musi przywrócić stan poprzedni lub zapłacić taką sumę, aby poszkodowany nie odczuł skutków takiego zdarzenia. Poszkodowany może żądać od sprawcy, aby ten nie tylko przywrócił stan poprzedni ale także aby dodatkowo zapłacił równowartość korzyści, które by uzyskał poszkodowany, gdyby szkoda nie została mu wyrządzona. Dlatego w takiej sytuacji taksówkarz, któremu sprawca uszkodził samochód może żądać od sprawcy aby ten nie tylko naprawił jego samochód lub zapłacił za naprawę pojazdu przez warsztat mechaniczny ale także aby dodatkowo zapłacił mu tyle pieniędzy, ile taksówkarz by zarobił, gdyby jego samochód był sprawny w okresie naprawy.

            Szkoda może także wynikać z niewykonania umowy lub niewłaściwego wykonania umowy.  Strony umowy określają w jej treści prawa i obowiązki dla każdej z nich. Może się zdarzyć, że jedna ze stron nie wykona w terminie lub nie wykona w ogóle umowy. Jeżeli przykładowo właściciel mieszkania umówi się z inną osobą, że wynajmie jej to mieszkanie, a następnie wynajmie komu innemu lub wcale tego nie zrobi, wówczas o takim zachowaniu mówimy, że właściciel nie wykonał umowy. Strony w umowie mogą zastrzec odpowiedzialność za niewykonanie takiej umowy, określając karę umowną dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań niepieniężnych, skorzystać z instytucji zadatku lub jeszcze innej konstrukcji odpowiedniej dla zabezpieczenia interesów stron umowy. Osoba, która liczyła na zamieszkanie w umówionym mieszkaniu, zaś na skutek zerwania umowy musiała gdzie indziej wynająć po wyższych cenach i mniej dogodnej lokalizacji czy niższym standardzie, może także żądać naprawienia szkody przez żądanie zapłaty przez właściciela mieszkania, który tak postąpił, zapłaty różnicy pomiędzy ceną za najem  innego mieszkania, a ceną na którą się umówili. Częste są w praktyce prawniczej przypadki niewłaściwie wykonanej usługi lub dzieła, prac remontowych lub budowlanych i wielu innych, które są   przedmiotem naszych usług adwokackich w mojej kancelarii.

Kancelaria prowadzi wszystkie sprawy które wynikają z prawa cywilnego, a w szczególności porady prawne, zawieranie umów, rokowania pomiędzy stronami, a wreszcie postępowania Sądowe. Nie ogranicza się jednak do tego ale dba o interesy klienta także w postępowaniu egzekucyjnym. Są to postępowania samodzielne, w których poszukujemy majątku dłużnika, prowadzimy egzekucję by zadośćuczynić interesom klienta. 

Ochrona dóbr osobistych

Na gruncie prawa cywilnego wielokrotnie zetknęliśmy się w naszej pracy z zagadnieniami ochrony dóbr osobistych. Ochrona dóbr osobistych wynika jedynie z lakonicznego brzmienia art. 23 i 24 kodeksu cywilnego, uzupełniająco jedynie można tu wskazać art. 449 kodeksu cywilnego. Dobra osobiste, które na gruncie prawa cywilnego są chronione to zwłaszcza zdrowie, wolność, cześć, nazwisko, wizerunek, nietykalność mieszkania, tajemnicę korespondencji. W ramach zleconych nam spraw walczymy dla naszych klientów o zaniechanie naruszeń dóbr osobistych, o usunięcie skutków już dokonanego naruszenia dobra osobistego a także p zadośćuczynienia pieniężne lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Kolejnym środkiem jest roszczenie o usunięcie skutków już dokonanego naruszenia dobra osobistego, co może występować łącznie z roszczeniem wcześniejszym, gdy nie tylko chcemy, aby osoba odpowiedzialna zniwelowała negatywne skutki swojego działania, lecz także by nie powróciła do owej praktyki. Artykuł 24 wymienia jako przykładową formę usunięcia naruszeń wydanie oświadczenia, lecz ze względu na użyte sformułowanie „w szczególności”, możemy wykorzystać każdy inny środek, który umożliwi usunięcie skutków.

Procesy o naruszenie dóbr osobistych są długotrwałe, trwają ponad rok w sądzie I instancji, klientom zaś chodzi o czas – gdyż po latach nawet niwelacja skutków tych naruszeń może nie mieć już znaczenia. W takiej sytuacji – zwłaszcza gdy chodzi o szkalujące materiały prasowe – kancelaria korzysta z rozwiązań na gruncie prawa prasowego, zwłaszcza zaś z możliwości jakie daje zastosowanie art. 31a Prawa prasowego, które wprowadza instytucję sprostowania. Polega ona na tym, że w imieniu klienta składamy wniosek z odpowiednio opracowaną argumentacją w każdej indywidualnej sprawie -na podstawie którego redaktor naczelny właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym.

Najpopularniejsze są jednakże dochodzone przez nas roszczenia przewidziane w art. 24 k.c. o zadośćuczynienie pieniężne lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Owo roszczenie może wystąpić łącznie z żądaniem przeproszenia, publikacji itp. Aby uzyskać zadośćuczynienie musimy wykazać, że osoba naruszająca dobro osobiste, dopuściła się działania nie tylko bezprawnego, ale także zawinionego. I odwrotnie – reprezentując pozwanego staramy się wykazać, że podjęte przez niego działania były zgodne z prawem i niezawinione.

            W swojej praktyce kancelaria kładzie nacisk na opłacalność procesów. Zanim bowiem wytoczymy batalię w sądzie o środki ochrony dóbr wraz z klientem starannie rozważamy, czy na pewno jest to opłacalne. Zgodnie z art. 26 ustawy o kosztach sądowych od pozwu o ochronę dóbr osobistych pobiera się opłatę stałą w wysokości 600 złotych. Oczywiście jednym z elementów pozwu, może być właśnie zwrot kosztów procesowych w razie wygranej, którą możemy przewidzieć, w razie spełnienia wszystkich niezbędnych przesłanek naruszenia dóbr, które zostały opisane w przepisach prawa. 

Prawo mieszkaniowe

            Kancelaria adwokacka zajmuje się szeroko pojętym prawem mieszkaniowym. Są różne prawa dla poszczególnych rodzajów mieszkań. Do nich należą prawa wynikające z prawa spółdzielczego. Spółdzielnie mieszkaniowe to faktycznie  grupa ludzi, która zrzeszyła się po to aby wybudować dla siebie domy i zamieszkać w mieszkaniach tych domów. Niektórzy już mieszkają inni czekają na wybudowanie. Zarząd spółdzielni zajmuje się zarządem tych mieszkań i otoczeniem. Przepisy ustawy pozwalają na zawieranie stosownych umów jak i również w razie potrzeby prowadzić postępowania sądowe wspólnie dla swoich mieszkańców korzystających z zasobów mieszkaniowych spółdzielni. W spółdzielni są dwa typy mieszkań: własnościowe, zbliżone do własności i lokatorskie, które należą do spółdzielni ale są wykorzystywane przez członków spółdzielni do zamieszkania. Są także lokale użytkowe jak pawilony handlowe, z których zysk przeznaczany jest na potrzeby mieszkańców spółdzielni czyli członków spółdzielni wraz z ich rodzinami. Może być i tak, że ktoś mieszka w budynku należącym do spółdzielni ale zmienił charakter mieszkania na odrębną własność. To mieszkanie nie wchodzi w skład spółdzielni ale i tak właściciel takiego mieszkania właśnie z powodu usytuowania mieszkania w bloku spółdzielni może być członkiem spółdzielni zachowując prawa do współdecydowania o różnych sprawach spółdzielni.

            Moja kancelaria adwokacka prowadzi obsługę prawną dla dużej spółdzielni mieszkaniowej i w tym dba o interesy mieszkańców zamieszkujących w zasobach mieszkaniowych tej spółdzielni.

            Istnieją także mieszkania, które są wyodrębnione w ramach kamienicy lub bloku. W wypadkach występowania co najmniej siedmiu lokali, z mocy prawa powstaje wspólnota mieszkaniowa. Oznacza to zarząd nad tym, co wspólne, a mianowicie remonty całości budynku przykładowo dachy by nie przeciekały, zawieranie umów o dostawę wody do budynku, odprowadzanie ścieków, zabieranie śmieci, naprawy i wiele innych. Mieszkanie jest własnością dla której jest prowadzona oddzielna księga wieczysta ale budynek zawiera wspólne elementy jak klatkę schodową, ściany zewnętrzne, dachy, otoczenie budynku, ogrodzenie i inne. Właściciele poszczególnych mieszkań i lokali użytkowych w takim budynku mają wpływ na zarząd, a w szczególności mogą wybierać lub odwoływać. Mogą też zebrane pieniądze przeznaczać na nowe inwestycje lub modernizować budynek.

            Istnieją także i inne budynki, w małych domach. Są to wille, samodzielne domy i te są wpisane do księgi wieczystej na zasadzie działki zabudowanej domem mieszkalnym. Tu zarząd sprawuje wyłącznie właściciel.

            Każdym rodzajem mieszkań i sposobem sprawowania zarządu nimi zajmuje sie także moja kancelaria adwokacka. 

Kancelaria Adwokacka Dr Piotr Sołhaj

Kraków

31-540 Kraków
ul. Rzeźnicza 9 (na parterze)
tel.12/422-91-02, 784 427 922
e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl
Pn. i Śr. od 16 do 18

Wieliczka

32-020 Wieliczka

pl. Kościuszki 2 ("Różowa Kamienica")

tel.: 537 030 874

e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl

Wt. i Czw. od 16.00 do 18.00

Zaproponuj spotkanie