najwyższy czas na profesjonalne doradztwo prawne

Prawo karne

            W mojej kancelarii Adwokackiej zajmujemy się sprawami karnymi. Z reguły przestępstwami opisanymi w kodeksie karnym. Rola adwokata w tego typu sprawach może być dwojaka, a mianowicie może być obrońcą oskarżonego lub reprezentować pokrzywdzonego. W pierwszym wypadku adwokat bada zarzuty stawiane jego klientowi, bada akta by ocenić wagę dowodów zgromadzonych przeciwko niemu. Zadaniem obrońcy jest poddać pod wątpliwość te dowody, które zostały zgromadzone przez oskarżyciela, którym z reguły jest prokurator i zawnioskowane przez niego przed sądem. Ponadto rolą obrońcy jest przedstawienie dowodów przeciwnych podważających argumentację prokuratora lub wskazanie okoliczności, na te, które przemawiają na korzyść oskarżonego. Bywa też i tak, że adwokat przedstawia zarówno wątpliwości jak i nowe dowody na korzyść podejrzanego jeszcze zanim sprawa trafi do sądu z aktem oskarżenia, czyli w postępowaniu zwanym przygotowawczym. Jeżeli policja lub prokurator zweryfikuje posiadane dowody o wskazane przez obrońcę i okaże się, że nowe dowody w istotny sposób mogą zmienić obraz sprawy, wówczas prokurator lub w niektórych sprawach policja może umorzyć postępowanie wychodząc z założenia, że nie ma podstaw do sporządzenia aktu oskarżenia. Jeżeli natomiast sprawa trafi już do sądu z aktem oskarżenia, wówczas istnieją podobne możliwości działania adwokata - obrońcy tak jak w postępowaniu przygotowawczym. Istnieje także możliwość dobrowolnego poddania się karze przez oskarżonego, czyli układ zawierany pomiędzy prokuratorem a oskarżonym działającym z obrońcą. Kolejną możliwością jest doprowadzenie do naprawienia przez oskarżonego szkody jaką oskarżony wyrządził pokrzywdzonemu. Z reguły odbywa się to z udziałem obrońcy. W takim wypadku oskarżony uniknie  odpowiedzialności karnej. Jednakże dla pokrzywdzonego może się okazać ważniejszym naprawienie szkody niż odpowiedzialność samego sprawcy tej szkody. Moja Kancelaria zajmuje się obroną w każdym stadium postępowania.

            Adwokat może występować w postępowaniach karnych z odwrotnej strony, a mianowicie reprezentować pokrzywdzonego. Często się zdarza, że do adwokata ktoś przychodzi i skarży się na to, że ktoś inny wobec niego dopuścił się przestępstwa. Może to być kradzież, innym razem pobicie, pomówienie, szantaż. Często przychodzą ci, którzy nie otrzymują alimentów i nie mają pieniędzy na utrzymanie dzieci, a ojciec nie płaci bo błędnie uważa, że te pieniądze matka jego dzieci zatrzymuje  na własne potrzeby kosztem dzieci.  Rola adwokata jest tu inna niż w wypadku obrony. Adwokat musi zebrać materiał dowodowy i przedstawić go wraz ze stosownym wnioskiem prokuratorowi i w ten sposób zainicjować dochodzenie lub w poważniejszych sprawach śledztwo. W wypadku odmowy wszczęcia postępowania, umorzenie , adwokat może odwołać się od takiego postanowienia licząc na to, że umorzenie zostanie uchylone i prokurator sporządzi stosowny akt oskarżenia. Jeżeli tak się stanie, adwokat może w postępowaniu przed sądem reprezentować pokrzywdzonego w tym także w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Jest to szczególna rola ponieważ może w toku procesu składać wnioski dowodowe, zadawać pytania świadkom i oskarżonemu, może wreszcie się odwołać od niekorzystnego dla pokrzywdzonego wyroku lub postanowienia. Takimi właśnie postępowaniami, reprezentując swojego klienta zajmuje się moja Kancelaria.

Kancelaria zajmuje się także obroną w sprawie o wykroczenia. Są to stosunkowo drobne sprawy ale dla klienta potrafią być bardzo dolegliwe i budzące w nim wiele emocji. Wiążą się one także z dolegliwościami pieniężnymi w postaci grzywny, wyjątkowo aresztu.

Istnieją też przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Oskarżeni lub obwinienie mają prawo mieć obrońcę w takich sprawach. Kancelaria świadczy usługi prawne w takich wypadkach również. Są to z reguły postępowania, które są wynikiem uchylania się od płacenia podatków. Bywa i tak, że na skutek przestępstwa kryminalnego nastąpiło uszczuplenie Skarbu Państwa. Wówczas oskarżony może się doczekać zarzutów właśnie wynikających z przepisów karno-skarbowych. Często potrzebny jest wówczas adwokat, którego wiedza jest w tym zakresie na  tyle duża żeby zapewnić oskarżonemu prawidłowy bieg postępowania, czyli aby nie nastąpiło naruszenie prawa w tym przede wszystkim proceduralnego. Adwokat może tu składać wnioski dowodowe, poddawać pod wątpliwość istniejące, a zebrane przez prowadzącego postępowania prokuratora czy inspektora fiskusa.

Mamy ogromne, kilkudziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego lub obrońcy oskarżonego postępowań karnych. 

Wsparcie naszej kancelarii w zakresie postępowania karnego oparte jest na trzech filarach, adekwatnych do podstawowych etapów związanych z czynnościami prawnymi.

 

Pomoc w trakcie postępowania przygotowawczego

Pierwszym z nich jest postępowanie przygotowawcze prowadzone zarówno przez Policję, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub inny organ. Decyzja o jego rozpoczęciu jest więc wynikiem inicjatywy organów ścigania lub też samego pokrzywdzonego.

Wówczas wsparcie adwokata polega przede wszystkim na opracowaniu linii obrony, zebraniu niezbędnych dokumentów oraz zapoznanie Klienta z kolejnymi czynnościami. Istotna jest ocena trybu, w ramach którego dane przestępstwo może być ścigane – ma to ogromne znaczenie dla dalszych czynności prawnych.

 

Wsparcie w trakcie czynności sądowych

Drugim, równie istotnym etapem jest postępowanie sądowe. Wymaga ono przygotowania merytorycznej linii obrony oraz ustosunkowanie się do aktów oskarżenia. Zanim jednak zapadnie ostateczny wyrok w sprawie, niezwykle ważna jest pomoc naszej kancelarii. Adwokat dr Piotr Sołhaj, w ramach paragrafów związanych z prawem karnym, podejmie się reprezentowania swoich Klientów przed Sądami różnych instancji (także w sprawach apelacyjnych, kasacyjnych oraz w postępowaniu o wszczęcie procesu).

 

Wykonawczy aspekt prawa

Ostatnim etapem, związanym z wydanym przez Sąd wyrokiem, jest postępowanie wykonawcze. Czynności adwokata pozwolą ustosunkować się do sytuacji losowych i podjąć starania np. o odroczenie kary, przerwę w jej wykonywaniu lub przedterminowe warunkowe zwolnienie.

 

            W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy prawo karne oraz procedura karna zmieniały się kilkakrotnie. Było to bardzo duże zmiany. W prawie karnym obejmowały ona najpierw złagodzenie karalności po to by dać szansę sprawcom przestępstw przy jednoczesnym nałożeniu na nich obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem i w tym zakresie by chroniąc ofiary. Zmniejszony został nawet okres przedawnienia karalności. Później zmiany poszły w kierunku zaostrzenia odpowiedzialności i przywrócenia prawa, przynajmniej częściowo sprzed zmian. Zmiany te, co należy podkreślić, odbywały się tak często, że znalazły sie przepisy prawa karnego, które jeszcze nie weszły w życie, a już zmieniono je innym przepisami.  

            Zmiany proceduralne miały być bardzo poważnie, zamieniające wręcz całą politykę karną poprzez zmiany zasad postępowania. Wbrew zapowiedziom zmiany te nie są wielkie, nie zmieniły w istotny sposób tego prawa. Zmieniły natomiast kosmetycznie ale na tyle niebezpiecznie dla podsądnych, że nawet drobne naruszenie ciągle zmieniających się zasad może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla każdej potencjalnie strony, czy będzie to oskarżyciel, oskarżyciel prywatny, posiłkowy czy obrońca i oczywiście oskarżony.

            W tej sytuacji łatwo o błąd i łatwo o wynikające z nieznajomości tak prawa karnego jak i procedur kłopoty. Kancelaria Adwokacka bardzo wnikliwie śledzi zmiany w tym zakresie i dostosowuje zarówno poradnictwo w sprawach karnych jak i umiejętność prawidłowego reprezentowania swojego klienta przed sądem, a wcześniej prokuratorem lub policją. Ta właśnie rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków cechuje Kancelarię. 

Kancelaria Adwokacka Dr Piotr Sołhaj

Kraków

31-540 Kraków
ul. Rzeźnicza 9 (na parterze)
tel.12/422-91-02, 784 427 922
e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl
Pn. i Śr. od 16 do 18

Wieliczka

32-020 Wieliczka

pl. Kościuszki 2 ("Różowa Kamienica")

tel.: 537 030 874

e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl

Wt. i Czw. od 16.00 do 18.00

Zaproponuj spotkanie