najwyższy czas na profesjonalne doradztwo prawne

Prawo Gospodarcze

Kolejną grupą zagadnień, w jakich kancelaria adwokacka posiada duże doświadczenie procesowe, są sprawy z zakresu prawa budowlanego. Najczęściej są to spory pomiędzy inwestorem, wykonawcą, podwykonawcami. Wynikają one przede wszystkim z braku lub źle skonstruowanych umów pomiędzy tymi właśnie podmiotami. Niejednokrotnie pojawiają się próby oszustw, zaś umowy są celowo tak sporządzane, aby ich nieostrość lub luki pozwoliły na unikniecie odpowiedzialności finansowej w szczególności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie takiej umowy. Duże doświadczenie adwokatów w mojej kancelarii adwokackiej pozwala na owocne i prawidłowe reprezentowanie klientów i ochronę ich interesów już od dnia sporządzenia umowy o roboty budowlane. Oferowana przez nas pomoc  polega w szczególności na prawidłowym przygotowaniu koncepcji porozumień, prowadzenia negocjacji i na tym tle skonstruowanych prawidłowo umów a także czuwaniu nad ich prawidłową realizacją i reagowanie od razu na sytuacje konfliktowe. Doświadczenie, jakie oferujemy naszym klientom rozciąga się także na rokowania z bankami oraz towarzystwami ubezpieczeń w zakresie zabezpieczenia takich umów czy pozyskaniu środków na ich realizację.

Moja kancelaria zajmuje się prowadzeniem obsługi prawnej dla przedsiębiorstw w sposób kompleksowy. Oznacza to doradztwo typu menadżerskiego. Do naszych zadań należy określanie warunków, w tym prawnych, dla inwestycji a także porozumień między podmiotami w celu osiągnięcia przez nich wspólnego celu gospodarczego. W tym zakresie zakładanie i organizacji różnego typu spółek od spółki prawa cywilnego począwszy po spółki kapitałowe lub osobowe. Do tej części należy także postępowanie przed Krajowym Rejestrem Sądowym lub innymi instytucjami, z którymi wiąże się tego typu działalność gospodarcza.

Doradztwo prawne w wypadku przedsiębiorstw obejmuje także procedury zawierania umów z kontrahentami a więc rokowania, konsultacje i przygotowywanie projektów umów, a na końcu czuwanie nad realizacją tych umów. W razie sporów także postępowanie przed sądami lub sądami polubownymi.

            Bogate doświadczenie mojej kancelarii w prowadzeniu przetargów pozwala na pełną obsługę prawną w tym zakresie. Pomagamy w przetargach organizowanych zarówno przez inwestora (podmiot zamawiający) a także wspieramy prawnie podmioty przystępujące do przetargu jako potencjalni wykonawcy. Doświadczenie to obejmuje także postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) w sytuacji, gdy do przetargu mają zastrzeżenia potencjalni wykonawcy, a także przed Sądem Okręgowym w Warszawie do którego można się odwołać od orzeczenia KIO. Nasza kancelaria wielokrotnie zajmowała się przygotowaniem ogólnych warunków dla przetargów – tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a następnie bada zgodność nadsyłanych przez uczestników przetargu ofert z SIWZ. W razie potrzeby zajmujemy się także organizacją konsorcjów handlowych. 

Spółki prawa handlowego

Kancelaria adwokacka posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych – zwłaszcza zaś spółek prawa handlowego. Wieloletnia współpraca z wieloma podmiotami, od ich założenia – aż po pomoc w postępowaniu upadłościowym pozwala nam pochwalić się sukcesami w zakresie doradztwa w zakładaniu, rejestracji i likwidacji spółek,  fundacji, stowarzyszeń, związanej z tym bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych. Kancelaria adwokacka zajmuje się w szczególności w ramach prowadzonej obsługi prawnej przygotowywaniem projektów dokumentów korporacyjnych spółek (w tym uchwał organów spółek), regulaminów Zgromadzeń Wspólników/Akcjonariuszy, Rad Nadzorczych, Zarządów, zmiany w składzie organów spółek. Ponadto oferujemy przygotowywanie wszelkich umów związanych z działalnością przedsiębiorstw, w tym umów ramowych, przedwstępnych, warunkowych, ogólnych warunków zawierania umów, opracowywanie projektów umów inwestycyjnych, umów w przedmiocie dystrybucji produktów i usług, doradztwo w sprawach związanych z prawem cywilnym, w szczególności prawem zobowiązań oraz dochodzeniem roszczeń wynikających z umów handlowych, udział w negocjacjach z uwzględnieniem wyboru optymalnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo prawne klienta oraz identyfikacji ryzyk związanych z projektem i sposobu ich rozwiązania. 

Kancelaria Adwokacka Dr Piotr Sołhaj

Kraków

31-540 Kraków
ul. Rzeźnicza 9 (na parterze)
tel.12/422-91-02, 784 427 922
e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl
Pn. i Śr. od 16 do 18

Wieliczka

32-020 Wieliczka

pl. Kościuszki 2 ("Różowa Kamienica")

tel.: 537 030 874

e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl

Wt. i Czw. od 16.00 do 18.00

Zaproponuj spotkanie