najwyższy czas na profesjonalne doradztwo prawne

Dr Piotr Sołhaj to doświadczony adwokat, który jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbył aplikacje sądową i adwokacką. W 1988 roku został wpisany na listę adwokatów ORA w Krakowie. Ukończył na zagranicznym uniwersytecie 5-letnie studia doktoranckie. Uzyskał tytuł doktora nauk.

 

Dodatkowo ukończył on studium w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W roku 1998 zdał państwowy egzamin i otrzymał licencję brokera ubezpieczeniowego. Pracował jako radca prawny w TU "Compensa" S.A. Jako adwokat występuje między innymi w procesach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie może pochwalić się licznymi sukcesami.

 

Kancelaria dr. Piotra Sołhaja świadczy swoją pomoc na takich obszarach jak prawo karne i sprawy spadkowe i rodzinne, rozwody, a także odszkodowania. Sprawy karne dla adwokata oznaczają obronę oskarżonego lub reprezentowanie osoby pokrzywdzonej. Kancelaria adwokacka świadczy pomoc w trakcie postępowania przygotowawczego sprawy karnej, podczas czynności sądowych oraz na etapie wydania wyroku. Przy postępowaniach spadkowych kancelaria zajmuje się udzielaniem porad oraz prowadzeniem postępowań przed sądem. Jako adwokat rodzinny dr Piotr Sołhaj uczestniczy w procesach o rozwód, alimenty, podział majątku i innych postępowaniach z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

 

Do usług kancelarii należą również porady prawne oraz kompleksowa obsługa prawna firm i przedsiębiorstw. W ramach obsługi firm kancelaria m.in. rejestruje zmiany w KRS, sporządza dokumenty i bierze udział w negocjacjach handlowych oraz udziela porad. Wieloletnie doświadczenie radcy prawnego oraz wiedza wyniesiona z pracy naukowej na polskim i zagranicznym uniwersytecie, pozwalają na kompleksowe podejście do każdego klienta.

 

Kancelaria Adwokacka w ramach swojej działalności może pochwalić się wieloma sukcesami odnoszonymi wspólnie z firmą SOANIA Ada Gross-Kołoczek w zakresie uzyskiwania odszkodowań od szpitali z tytułu zdarzeń medycznych, jak chociażby odmowa udzielenia świadczenia medycznego, błędna diagnoza, zakażenia szpitalne i powikłania pooperacyjne, szkody wyrządzone przy porodzie, podanie niewłaściwych leków czy stosowanie błędnej metody leczenia. W przypadku błędu medycznego lub naruszenia prawa pacjenta poszkodowanemu przysługuje szereg świadczeń takich jak zadośćuczynienie, odszkodowania za koszty leczenia, czy renta. Współpraca kancelarii z firmą SOANIA gwarantuje porady, pomoc i sukces w wielu postępowaniach. SOANIA gwarantuje sukces w wielu sprawach.Prawa Człowieka w Strasbourg'u

Kancelaria adwokacka świadczy wsparcie z zakresu reprezentowania klientów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, w przypadku, gdy ich podstawowe prawa i wolności zostały naruszone. Warto zaznaczyć, że sąd międzynarodowy rozpatruje te sprawy, które dotyczą naruszenia postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ratyfikowanej przez Polskę.

Rozwody i prawo rodzinne

Radca prawny oferuje pomoc w sprawach obejmujących zagadnienia z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Adwokat rodzinny reprezentuje klientów przed sądem, m.in. w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, spadkowych oraz dotyczących darowizn, a także rozdzielności majątkowych. Kancelaria adwokacka podejmuje się również prowadzenia zleceń nietypowych, takich jak np. regulacje dotyczące konkubinatu.

Prawo Cywilne

Adwokaci podejmują się reprezentacji klientów w rozmaitych sprawach z zakresu prawa cywilnego, które reguluje stosunki między odpowiednimi podmiotami. Mogą one dotyczyć m.in. prawa spadkowego, mieszkaniowego, a także zagadnień związanych z ochroną dóbr osobistych czy kwestią uzyskiwania odszkodowań za krzywdy poniesione w wyniku wypadku komunikacyjnego. Oferujemy również pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia od towarzystwa ubezpieczeniowego.
 

Prawo autorskie

Radca prawny udziela porad z zakresu ochrony dóbr o charakterze twórczym, określonych w prawie autorskim. Kancelaria świadczy również wsparcie z zakresu udzielania porad oraz formułowania umów i innego rodzaju dokumentów, zabezpieczających wszelkie interesy klientów. Adwokaci podejmują się także reprezentowania klientów w przypadku skierowania sprawy o naruszenie prawa autorskiego na drogę sądową.

Prawo spadkowe

Radca udziela porad z zakresu prawa spadkowego, które ze względu na swoją specyfikę jest dziedziną newralgiczną, niejednokrotnie wymagającą szczegółowej analizy sytuacji. Tego typu sprawy w niektórych przypadkach kończą się rozprawą sądową, dlatego adwokaci podejmują się prowadzenia postępowań związanych z wspomnianą gałęzią prawa, aby zadbać o interesy klienta, korzystającego z pomocy kancelarii.

Prawo gospodarcze

Oferowane wsparcie dotyczy m.in. prowadzenia spraw z zakresu prawa budowlanego, które reguluje stosunki między podmiotami biorącymi udział w wykonaniu danej inwestycji. W wielu przypadkach, nieporozumienia te nie są konsekwencją celowo podejmowanych działań, a źle sformułowanych umów i dokumentów. Dlatego warto skorzystać z wsparcia kancelarii, która zadba o doprecyzowanie warunków umowy, chroniąc interesy poszczególnych podmiotów.
 

Prawo nieruchomości i inwestycji

Adwokaci oferują wsparcie, polegające na udzielaniu porad dotyczących formułowania umów i dokumentów z zakresu prawa nieruchomości i inwestycji, a także podejmują się reprezentowania klientów w sprawach sądowych, obejmujących zagadnienia związane m.in. z roszczeniami wynikającymi z umów najmu, dzierżawy, użytkowania gruntów czy powództwa dotyczącego sporządzania zapisu treści do księgi wieczystej.

Prawo karne

Kancelaria adwokacka świadczy wsparcie w zakresie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego dotyczącego prawa karnego. Oferuje pomoc w reprezentowaniu klientów, którzy zostali poszkodowani oraz tych zasiadających na ławie oskarżonych. Adwokaci podejmują się również uczestnictwa w sprawach związanych z wykroczeniami, także skarbowymi, których konsekwencją może być kara grzywny, a nawet areszt.

Prawo administracyjne

Radca prawny oferuje pomoc obejmującą działania regulujące stosunki pomiędzy organami administracji publicznej i rządowej a różnorodnymi podmiotami. Prawo administracyjne określa także zakres działalności tychże organów i przeważnie jest ściśle powiązane z innymi gałęziami prawa. Kancelaria adwokacka świadczy wsparcie z zakresu prowadzenia spraw dotyczących postępowania kasacyjnego.
 

Prawo podatkowe

Kancelaria adwokacka świadczy wsparcie z zakresu prawa podatkowego, do którego przestrzegania zobowiązani są obywatele, a w szczególności osoby prowadzące działalność gospodarczą. Radca oferuje pomoc merytoryczną oraz udział w sprawach obciążających płatnika, w przypadku podejrzenia dotyczącego uchyleń od płatności. Zajmuje się także postępowaniami z zakresu odwołań od decyzji organów, zajmujących się tą dziedziną.

Prawo pracy

Kancelaria oferuje pomoc obejmującą porady i prowadzenie spraw z dziedziny prawa pracy, zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej, gdzie w zależności od sytuacji adwokaci podejmują się obrony pracownika oraz pracodawcy. Świadczą także pomoc dotyczącą zagadnienia, jakim jest mobbing. W niektórych przypadkach, zabiegają o uzyskanie należnego odszkodowania dla osoby, która w wyniku nękania przez pracodawcę musiała podjąć decyzję o porzuceniu pracy.

Obsługa prawna firm

Kancelaria proponuje pomoc z zakresu doradztwa i obsługi prawnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W zakres oferowanego wsparcia wchodzą m.in. pomoc przedsiębiorcom w zakładaniu działalności, prowadzenie negocjacji handlowych, rejestracja zmian w KRS, windykacja należności czy przedstawicielstwo przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Radca pomaga także w uzyskiwaniu koncesji.
 

Odszkodowania

Oferowane wsparcie obejmuje uzyskiwanie zadośćuczynień za poniesione krzywdy, m.in. w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, czy śmierci osoby bliskiej. W niektórych przypadkach firmy ubezpieczeniowe obniżają wartość należnego odszkodowania. Dlatego adwokaci reprezentują swoich klientów podczas rozpraw prowadzonych z tego tytułu, w celu uzyskania jak najwyższej należnej rekompensaty.

Porady prawne

Pomoc adwokata może okazać się niezbędna w przypadku zagadnień z wielu dziedzin prawa, w tym m.in. gospodarczego, skarbowego, cywilnego, karnego, rodzinnego, egzekucyjnego czy autorskiego. Wsparcie kancelarii świadczone jest zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom. Obejmuje porady merytoryczne, formułowanie stosownych dokumentów i umów, a także reprezentowanie klientów na drodze polubownej lub sądowej.
 

Kancelaria Adwokacka Dr Piotr Sołhaj

Kraków

31-540 Kraków
ul. Rzeźnicza 9 (na parterze)
tel.12/422-91-02, 784 427 922
e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl
Pn. i Śr. od 16 do 18

Wieliczka

32-020 Wieliczka

pl. Kościuszki 2 ("Różowa Kamienica")

tel.: 537 030 874

e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl

Wt. i Czw. od 16.00 do 18.00

Zaproponuj spotkanie